Renovatie achtergevel stal Mogezomp Lochem

IMG 3446
IMG 2726
IMG 2719